Akkök Holding Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Topluma Duyarlılık Politikası

A. AMAÇ VE KAPSAM

Bu politikanın amacı kurumsal sosyal sorumluluk, çevre ve topluma duyarlılık konusundaki taahhütlerimizi nasıl yerine getireceğimiz konusunda çerçeve oluşturmaktır. Akkök Şirketler Grubu, faaliyetlerinin ekonomik, sosyal, çevresel, toplumsal ve gelecek nesiller üzerinde etkilerini sorumlulukla yönetir ve toplumu geliştirmeyi, sürdürülebilir ekonomi ve çevreyi taahhüt eder. Akkök Şirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere yöneticilerimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, alt yüklenicilerimiz, avukat ve danışmanlarımız, iş ortaklarımız ve diğer tüm paydaşlarımızdan bu prensiplere uymasını bekleriz. Çünkü toplum, çevre, insan hakları ve gelecek nesillere taahhütlerimizi ancak tüm paydaşlarımızla beraber çalışarak yerine getirebileceğimizi biliriz.

B. PRENSİPLER

Akkök Holding A.Ş., özel sektörün sürdürülebilir kalkınma yolundaki evrensel ilkelerinin yaygınlaşmasına öncülük eden Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni 2007 yılında imzalayarak kurumsal sorumluk anlayışını evrensel normlara taşımak yolunda ilk adımı atmıştır.

Akkök Şirketler Grubu, faaliyet gösterdiği bölgelerin refahına ve gelişimine destek vermeyi, toplumun sorunları ile ihtiyaçlarına duyarlılığı başlıca sorumluluklarından sayar. Ekonomik refahı ve gelişimi desteklemek için iş ortaklarımıza adil davranır, sözleşmelerimizin hukukuna ve ruhuna uyar, ilişkilerimizin kazan-kazan anlayışı ile yürümesine özen gösterir; tutarlılık, şeffaflık, hesap verebilirlik, adillik, sorumluluk, kapsayıcı katılımcılık ve etkinlik ilkelerine özen gösteririz. Bu doğrultuda benimsediğimiz kurumsal vatandaşlık anlayışı, sadece sosyal sorumluluk ile sınırlandırılmayıp tüm operasyonların parçası olarak değerlendirilir. Böylelikle tüm paydaşlar için yaratılan doğrudan ve dolaylı ekonomik değer, toplumsal sorunlara çözümler arayan; çevre, insan hakları, sendikal haklar, canlılar ve gelecek nesiller odaklı sosyal sorumluluk projeleri ile desteklenir. Tüm toplumsal projelerimizde gönüllü paydaş katılımı esası temel alınırken çalışan gönüllülüğü de teşvik edilir.

C. UYGULAMA

C.1 ÇEVRE

İklim değişikliği ve doğal kaynakların hızla tükenmesi, dünya genelinde ciddi tehditler oluşturmaktadır. Bu çevresel risklerle mücadelede iş dünyasının desteği, sürdürülebilir kalkınma açısından büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, Akkök Şirketler Grubu tüm faaliyetlerinde çevresel etkilerin en aza indirilmesi, doğal kaynakların etkin kullanılması, verimli su, atık, enerji ve emisyon yönetimini amaçlamaktadır. Akkök Şirketler Grubu’nda tüm operasyonlar, ulusal ve uluslararası kalite sistemleri çerçevesinde sürdürülmekte olup çevre dostu malzeme ve teknoloji kullanılır ve çevresel performans takip edilerek sürekli iyileştirilmesi hedeflenir.

• Çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin korunması için tüm tedbirleri alırız.
• Tüm süreçlerde kaynakları en verimli şekilde kullanırız.
• Karbon ayak izimizi azaltmak için gerekli çalışmaları yaparız.
• Çevresel sürdürülebilirlik farkındalığının çalışanlarımız arasında artırılması için eğitimler düzenleriz.
• İklim değişikliği ile mücadele kapsamında verimli enerji ve emisyon yönetimi uygulamalarını geliştiririz.
• Doğal kaynakların korunması ve bilinçli kullanılması kapsamında su tasarrufu, geri dönüşüm ve atıkların kaynağında azaltılması konularında projeler hayata geçiririz.
• Çevre konusundaki tüm yasa ve düzenlemelere uyarız.

C.2 TOPLUM

Akkök Şirketler Grubu faaliyet gösterdiği bölgelerdeki toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeyi, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik ile gelişmeyi ve çevreyi korumayı taahhüt eder. İş hedeflerini ve amaçlarını belirlerken toplumu ön planda tutarak tüm paydaşlarına ortak fayda oluşturmayı amaçlar. Bu doğrultuda toplumsal fayda yaratma hedefi, sadece sosyal sorumluluk ile sınırlandırılmayıp tüm operasyonların görevi olarak yer alır. Böylelikle paydaşlar için yaratılan doğrudan ve dolaylı ekonomik değerler; sosyal sorumluluk projeleri, altyapı yatırımları, spor, sağlık, kültür, sanat ve eğitim alanlarında sağlanan katkılarla desteklenir. Tüm toplumsal projelerde gönüllü paydaş katılımı esastır ve çalışan gönüllülüğü teşvik edilir.

• Geleceğe yatırım stratejimizden yola çıkarak eğitime destek verir, genç nesillerin bilgili,
bilinçli ve duyarlı biçimde yetişmesine destek oluruz.
• Bölge halkının çevre konusunda bilinçlendirilmesi için eğitim ve faaliyetler düzenleriz.
• Engelli bireylerin daha kaliteli eğitim alabilmeleri, sosyal ve çalışma hayatına katılabilmeleri için çalışmalar yaparız.
• Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerdeki kadın nüfusunun sağlık konusunda bilinçlendirilmesi için çalışmalar yaparız.
• Geleceğe yatırım ve sanata destek stratejimiz kapsamında genç sanatçılara destek oluruz.
• Taşeron hizmet çalışanlarımızın sosyal becerilerinin gelişiminde sorumluluk alarak eğitim programları tasarlar ve hayata geçiririz.
• Kadınların “cam tavanlarını kırmak” için farkındalık çalışmaları yürütür ve fırsat eşitliğini destekleriz.
• Tüm sosyal sorumluluk faaliyetlerimizde çalışan gönüllülüğünü teşvik eder, çalışanlarımızı da sürece dahil ederiz.

C.3 İNSAN HAKLARI

Akkök Şirketler Grubu olarak insan haklarına saygı, en temel değerlerimiz ve taahhütlerimizden biridir. İnsan haklarına saygıdan öncelikle Birleşmiş Milletler İnsan Hakları ve İş Dünyası Rehberi’nde belirtildiği şekilde, başkalarının hakkının ihlal edilmesinin önlenmesi ve ihlal durumu ile karşı karşıya kaldığımızda gerekli aksiyonların alınmasını anlarız. Ayrıca faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkeler ve alanlarda insan hakları konusundaki yasalara ve ülkelerin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uyarız.

• Çalışanlarımız ve adaylarımız arasında çeşitliliğe ve fırsat eşitliğine önem veririz. Irk, dil, din, mezhep, cinsiyet, renk, cinsel yönelim, yaş, sosyal statü, zihinsel veya fiziksel engelliliğe dayalı ayrımcılığa tolerans göstermeyiz.
• Tüm çalışanlarımıza dürüst ve adil davranırız.
• Çalışma ortamının güvenlik ve huzurunu sağlamak için üst düzey çaba gösteririz.
• İş birliğini destekleyici, karşılıklı saygı içeren, taciz ve profesyonellik dışı davranışlardan uzak, pozitif ve uyumlu çalışma ortamı yaratırız.
• Ücret, çalışma saatleri, yan haklar, fazla mesai gibi konularda faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yasa ve yönetmeliklere uyarız.
• İş ve özel yaşam dengesini gözetiriz.
• Çalışanlarımızın iş yerinde sağlık ve güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alırız. İş ortamında kaza, yaralanma ve çalışanlarımızın sağlığını olumsuz etkileyecek koşullara karşı gerekli tedbirleri almak için çalışmalar yaparız.
• Sağlık ve güvenlik konusundaki tüm yasa ve düzenlemelere uyarız.
• İş yerinde her türlü psikolojik şiddet, taciz, yıldırma, tehdit, zorbalık, bezdirme ve yok sayma gibi küçük düşürücü ve kişinin toplum içindeki saygınlığını zedeleyecek davranışlara hoşgörü göstermeyiz.
• Akkök Şirketler Grubu, tedarikçilerimiz ve alt işverenlerimizde çocuk ve sigortasız işçi çalıştırmayız.
• Çalışanlarımızın, müşterilerin, şirket ortaklarının, yetkililerin, ziyaretçilerin ve iş birliği içinde olunan kurumların çalışanları ve yetkilileri ile üçüncü kişilerin kişisel verilerini koruruz.

C.4 SENDİKAL HAKLAR

Akkök Şirketler Grubu, çalışanların örgütlenme ve toplu sözleşme haklarına saygı gösterir. Çalışanlar yasal bir sendikaya üye olabilir ve kendi temsilcilerini seçebilir. Akkök Şirketler Grubu, çalışan temsilcileri ile yapıcı bir iletişim halinde bulunur. Çalışanlarımız herhangi bir misilleme korkusu yaşamadan düşüncelerini söyleme, toplanma, grev ve toplu sözleşme hakkına sahiptir.

C.5 GELECEK NESİLLER

Akkök Şirketler Grubu olarak gelecek nesilleri önemseriz. Faaliyetlerimizi yerine getirirken gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmayı, refahlarını artırmayı, daha kaliteli eğitim almalarını sağlamayı, daha başarılı, aktif ve üretken bir kuşak olmalarını desteklemeyi amaçlarız.

• Geleceğe yatırım stratejimizden yola çıkarak eğitime destek verir, genç nesillerin bilgili, bilinçli ve duyarlı bir biçimde yetişmesine destek oluruz.
• Geleceğe yatırım ve sanata destek stratejimiz kapsamında genç sanatçılara destek oluruz.
• Doğal kaynakların sınırsız olmadığı bilinciyle gelecek nesillere sürdürülebilir dünya bırakmak için çalışırız.
• İklim değişikliği ile savaşmak için enerji verimliliği, su tasarrufu ve emisyon yönetimine ilişkin projeler geliştiririz.
• Çevre kirliliğini azaltmak için atıkların kaynağında azaltılması ve geri dönüşüm projeleri geliştiririz.
• Gelecek nesillerin refahını artırmanın yolunun eğitimden geçtiğini bilir, eğitim konusunda altyapı yatırımları yaparız.
• Gelecek nesillerin dijital okur yazarlığının artırılması için çalışmalar yaparız.
• Kız çocuklarının da teknik eğitim almalarını destekleriz.

C.6 CANLILARIN HAKLARI

Dünyanın sürdürülebilirliği için çevreyi ve doğal kaynakları korumak yetmez. Akkök şirketler Grubu bu düşünceyle bitkilerin, hayvan cinslerinin, özellikle de tehlikede olan türlerin ve onların doğal yaşam alanlarının da korunmasına destek verir. Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde belirtildiği gibi yaşayan bütün canlıların doğal haklara sahip olduğuna ve insanoğlu tarafından hayvanlara saygı gösterilmesinin, bir insanın bir diğerine gösterdiği saygıdan ayrı tutulamayacağına inanırız.

• Hayvanlara ve bitkilere nazik davranır, onların da yaşam hakkı olduğunu unutmayız.
• Hayvanları sömürmez, ağır işlerde kullanmaz ve onların üzerlerinde deney yapmayız.
• Diğer canlıların da yaşama hakkına saygı gösteririz.
• Diğer canlıların doğal yaşam alanlarının korunmasına katkıda bulunuruz.
• Eskiden yaşamış türlerin gelecek nesillere tanıtılması için çalışmalar yaparız.
• Hayvanların fiziksel, psikolojik ve duygusal sağlığına önem veririz.
• Hayvanların kendilerine özgü yasal statüleri ve haklarının hukuk tarafından tanınmak zorunda olduğuna inanırız.
• Toplumu hayvan hakları hakkında bilinçlendirmek ve hayvan sevgisi kazandırmak amacıyla etkinlikler düzenleriz.